Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata adatkezelési tájékoztatója a Részvételi költségvetés keretében beküldött javaslatokkal és azokra történő szavazással kapcsolatban.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Az adatkezelő elérhetősége:

Székhely és postacím:   1221 Budapest, Városház tér 11.

Adószám: 15522001-2-43

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Sipos Győző

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo.bp22@nador.hu

 

Értelmező rendelkezések

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Hivatal: Budafok-Tétény Budapest XXII, kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatala;

Profilalkotás: személyes adat bármely olyan automatizált módon történő kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

Amennyiben a mindenkori hatályos információszabadság jogszabály (jelen tájékoztató megalkotásakor az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

A további értelmező rendelkezések tekintetében az Infotv. 3. §-a és a GDPR 4. cikke, illetve az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) 4. cikke az irányadó.

 

Az adatkezelés leírása

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata ( 115/2019. (VI.20) határozatszám) alapján – a részvételi demokrácia leképeződéseként – részvételi költségvetés (későbbiekben: BRKrévén kívánja bevonni a budafok-tétényieket a kerület éves költségvetésének megalkotásába, akik annak egy meghatározott részére a saját igényeik szerint javaslatot tehetnek. Így megvalósulhatnak olyan projektek, melyek a várost használók életében jelentős életminőségbeli változást jelentenek.

A kerület három városrészében 100-100 millió forint keretösszegig történnek majd fejlesztések. Ön, mint kerületi lakos regisztráció után javaslatot tehet, hogy az Ön környezetében milyen fejlesztést szeretne. A beérkezett javaslatok megvalósíthatóságát az adatkezelő megvizsgálja, és a kiválasztási eljárás során a városrészenkénti legjobb 20 javaslatot bocsátja szavazásra. Szavazni csak kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyek számára lehetséges.

Regisztrálni a www.2020.kozossegrekapcsolva22.hu web oldalon vagy a weboldalon feltüntetett helyszíneken kihelyezett nyomtatványokkal lehet.  A kitöltött és a gyűjtő urnába bedobott lapokat csak az adatkezelő munkatársa veheti ki és azok kezelése az adatkezelő iratkezelési szabályzata alapján történik.

Amennyiben az Ön javaslata a megvalósulásra esélyesek közé kerül, akkor meg fogjuk kérni Önt még a szavazás előtt, hogy adatainak ellenőrzése céljából fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba.

A leadott szavazatokat anonim módon tároljuk, összesítjük.

Ha az Ön ötletét kiválasztják és megszavazzák, megvalósulásáról a helyi információs felületeken (kerületi újság, hivatal honlapja, egyéb médiában) adunk tájékoztatást. A BRK folyamata során nevét folyamatosan feltüntetjük a honlapon, azonban a BRK lezárulta után az Ön nevét a programmal kapcsolatban hozzájárulása esetén tüntetjük csak fel.

Ha a regisztráció során hozzájárul, hírlevelet küldünk Önnek Budafok-Tétény programjairól.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az adatkezelő a honlapon történő regisztráció során az alábbi célokkal kapcsolatban gyűjt személyes adatokat:

 1. Honlap látogatása

A www.2020.kozossegrekapcsolva22.hu honlaphoz bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A web oldal megjelenítéshez és a funkciók működéséhez nem használ sütiket. Az Ön böngészéséről információt nem tárol.

 1. Javaslattétel és / vagy szavazás

A javaslattételhez és/vagy a szavazáshoz Önnek regisztrálnia kell. Ön az adatait önként adja meg, azokat az adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, a pályázati keretösszeg szétosztásának meghatározásához, a javaslat befogadásához és a szavazati jogosultság eldöntése céljából kezeli.

 1. Hírlevél

A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás során az Ön által önként megadott adatokat az adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerint, az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, a kerületi programokkal kapcsolatos információk megküldése céljából kezeli

 1. Statisztikai célú adatgyűjtés

A honlapon a regisztrációt követően statisztikai célú adatgyűjtést is végzünk. Az adatok megadása nem kötelező.

 

Az érintettek kategóriái:

Érintett az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbiakban (A tárolt személyes adatok kategóriái részben) felsorolt adatait.

A pályázat során javaslattételre és szavazásra csak a kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok jogosultak.

 

A tárolt személyes adatok kategóriái:

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok: Név, e-mail cím, lakcím, születési év. Önkéntesen megadható adatok: legmagasabb iskola végzettség, hány éve a kerület lakosa, családi állapot.

Az önkéntesen megadható adatokat statisztikai célból gyűjtjük. Azok nem lesznek a regisztráló személyéhez köthetők. Anonimizált módon történik a kezelésük.

 

A címzettek kategóriái:

Az Ön adatait az adatkezelőn kívül a www.2020.kozossegrekapcsolva22.hu web oldal fejlesztője, a Passeum Europe Kft. (3170 Szécsény, Rákóczi út 41. info@passeum.com), mint adatfeldolgozó alkalmazottai ismerhetik meg a weboldal karbantartása és üzemeltetése során.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történik. adattovábbítás.

 

A törlésre előirányzott határidők:

Az adatkezelő az adatkezelés során lehetőséget biztosít az érintett számára a szavazásra, illetve javaslat benyújtására történt regisztrációjának visszavonására, mely esetén adatait haladéktalanul töröljük, amennyiben az adatkezelő jogos érdeke vagy jogszabályi kötelezettsége nem áll fenn az adatok további tárolásával kapcsolatban. Amennyiben Ön a www.2020.kozossegrekapcsolva22.hu oldalon regisztrált, úgy adatainak törlésével szavazati jogosultságát is elveszíti. Ha Ön papír alapon nyújtotta be javaslatát, illetve szavazott, akkor az Ön adatait az önkormányzat a saját iratkezelési szabályainak megfelelően meghatározott ideig kezeli.

Ha Ön pályázatot nyújtott be, akkor az önkormányzat az Ön adatait a szavazás lezárásáig, illetve nyertes javaslat esetén, amennyiben az ötlete megvalósul, úgy a saját iratkezelési szabályzatában meghatározott ideig vagy a projekt végéig, jogszabályi kötelezettség miatt őrzi meg.

Ha Ön javaslatot nyújtott be, mely nem került kiválasztásra, akkor javaslatát a szavazás megkezdéséig őrizzük meg, majd megsemmisítjük.

Ha az Ön javaslatát egy későbbi időpontban valósítanánk meg, úgy az Ön adatait annak megvalósulásáig őrizzük meg.

Amennyiben a BRK során az Ön javaslata nyer és megvalósításra kerül, úgy az Önkormányzat csak abban az esetben teszi közzé az Ön nevét is, amennyiben hozzájárulását adta. (lásd. Az adatkezelés leírása).

A hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely után az Ön számára további hírlevelet, a kerületi programokról információt nem küldünk.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata, vagy személyes adattal történő visszaélés, illetve az informatikai rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

 

A technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az adatai tárolása és továbbítása során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy azokat csak a feljogosított személyek ismerhessék meg. A statisztikai célra megadott adatait személyes adataitól elkülönítve tároljuk, azok összekapcsolhatóságát megakadályozzuk.

Az adatkezelés során adatait az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai mellett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és annak végrehajtási rendeletének megfelelő biztonsági intézkedések és eljárások alkalmazása mellett kezeljük.

 

Adatkezelési elvek és jogok

Az adatkezelés érintettje az Európai Adatvédelmi Rendelet III. fejezete alapján gyakorolhatja jogait. Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a saját kezelt adataihoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását,
 • kérheti adatai hordozását,
 • visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Az érintetti jogok részletes ismertetése és érvényesítésük módja az adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatában szerepel részletesen. A dokumentum elérhető a Polgármesteri Hivatal honlapján.

A Hivatal az adatokat a Rendelet 5. cikkében meghatározott elvek figyelembevételével és azok betartásával kezeli. Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

 

Jogorvoslat:

Információ, panasz

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Polgármesteri Hivatal adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 

Panasz ügyintézés a hatóságnál

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Bíróság

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti bíróságnál (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságot megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.